STATUT „ASOCIAȚIA ROMÂNĂ CONFEUROPA IMPRESE”

Capitolul I
Avand in vedere Procesul - Verbal nr.01/18.04.2010 al Consiliului Prezidential al Confederatiei Nationale a Intreprinderilor “CONFEUROPA Imprese” cu sediul social in Roma (Rm), Via Generale Roberto Bencivenga n. 32 – Italia,
Tinand cont de prevederile art. 969 C civ., in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu modificarile ulterioare cu privire la asociatii si fundatii, Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice,
am hotarat constituirea si asocierea in vederea constituirii filialei „Asociatia Romana CONFEUROPA Imprese” ce are rezervare disponibilitate denumire Nr.87104/09.07.2010 eliberata de Ministerul Justitiei si va functiona conform prezentului statut, a actului constitutiv si a legii romane in vigoare.
1. Liana Veronica IONESCU, cetatean roman, nascuta la data de 03.07.1976, in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Strada Soldat Modoran Ene nr 15, bl. M 174, sc. 1, et. 1, ap. 8, Sector 5, titulara CI seria RT nr. 941130, eliberata de S.P.C.E.P. sector 5 la data de 16.07.2013, CNP2760703451534
2. Paraschiv Amalia, cetatean roman, nascuta la data de 10.02.1974, in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, sos. Alexandria nr. 19, bl. 30, sc. D, apt. 48, sector5, posesoare a CI seria RT NR. 935833, CNP 2740210451545
3. Motoc Adrian, cetatean roman, nascut la 25.01.1966 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, str. Claudiu nr. 33, sector 2, posesoare a CI seria RX, nr. 433823, CNP 1960125420050
Art. 1. “Asociatia Romana CONFEUROPA Imprese” este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, apolitica, neguvernamentala, care functioneaza in conditiile Ordonantei nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare.
Art.2 Scopul si obiectivele “Asociatia Romana CONFEUROPA Imprese” sunt:
a) promovarea si apararea intereselor economice, de productie, comercializare, financiare, juridice ale intreprinderilor private mici, mijlocii sau mari, in raporturile acestora cu diverse organsime publice sau private din tara sau strainatate, impulsionarea prin mijloace specifice de sprijin, informare, consultanta dezvoltarea intreprinderilor, coordonarea şi disciplina întreprinderilor mici, mijlocii şi mari, de comerţ, servicii de turism, servicii avansate, artizanat, industrie, construcţii, agricultură , pescuit, profesii şi alte activităţi economice ale pieţei.
b) promovarea, organizarea, dezvoltarea, coordonarea şi disciplina întreprinderilor mici, mijlocii şi mari, de comerţ, servicii de turism, servicii avansate, artizanat, industrie, construcţii, agricultură , pescuit, profesii şi activităţi economice ale pieţei;
c) promovarea, organizarea, dezvoltarea, coordonarea şi disciplina întreprinderilor in general;
d) reprezentarea tuturor intereselor morale si economice ale societatilor, reprezentantelor societatilor comerciale italiene in Italia si in alte tari;
e) apărarea intreprinderilor mici, mijlocii şi mari, ca factor de progres şi transformare a structurilor de afaceri şi de coeziune socială;
f) dezvoltarea gradului de conştientizare a antreprenoriatului, acceptand şi încurajand iniţiativele si viziunile morale şi de formare antreprenorială a membrilor, managerilor si a celor care adera, formarea profesională a personalului tehnic şi alţor lucrători angajaţi în aceste instituţii şi consorţiile acestora, precum şi propagarea idealurilor, principiile şi experienţa intreprinderilor mici, mijlocii şi mari antreprenoriale;
g) dezvoltarea conştiinţei de solidaritate între întreprinderi mici, mijlocii şi mari, asumându-şi si încurajand toate iniţiativele de sustinere morala şi formare profesională asociate;
h) promovarea creşterii economice a spiritului antreprenorial în intreprinderile mici, mijlocii şi mari;
i) formarea muncitorilor, intreprinzatorilor familiali, micilor agenti economici şi cetăţenilor în general in scopul achiziţionarii şi administrarii mijloacelor de producţie, schimbului si serviciilor economice din cadrul întreprinderilor mici, mijlocii şi mari;
j) punerea în aplicare la toate nivelurile de asistenta administrativa, fiscala, comerciala, juridica şi tehnico-economica; transmiterea de publicaţii privind contracte de muncă şi asistenţă în punerea în aplicare a acestor contracte şi a legislaţiei muncii, instruire pentru parteneri şi membrilor inclusiv prin forme adecvate de monitorizare, realizarea iniţiativei "organizaţiei, ca expresie a principiului de auto control şi ca un instrument permanent de îmbunătăţirea a activitatii managementului;
k) colectarea de documente, elaborarea de statistici privind întreprinderile mici, mijlocii şi mari, precum si pentru interesul general;
l) incheierea de acorduri şi conventii cu institutii private si publice, societati, asociaţii, institute şi centre de cercetare si alte entitati si organizatii italiene, straine si internationale ce au scopuri similare.
m) creeaza un cadru adecvat schimburilor de idei in care sa se realizeze informarea reciproca asupra problemelor de interes comun si elaborarea de strategii comune manageriale, de marketing sau de protectie sociala.
n) organizarea de mese rotunde, simpozioane, conferinte, intre membrii asociatiei si / sau societatile din diverse domenii de activitate, specializate, in scopul facilitarii schimburilor comerciale;
o) actionarea in toate domeniile pentru a crea un mediu favorizant infiintari, functionarii, dezvoltării si perfectionarii intreprinderilor;
p) stimularea si promovarea relatiilor economice si cooperarii internationale in interesul intreprinderiolor cu capital italian si nu numai;
r) prospectarea pietei prin mijloace specifice pentru a identifica si solutiona nevoile si problemele intreprinderilor;
s) afilierea la alte organisme cu profil si arie de activitate similara interna sau internationala, care sa permita schimbul de idei si care sa sustina pozitita Asociatiei si membrilor sai in fata institutiilor legiuitoare.
t) facilitarea participarii la targurile si simpozioanele internationale ce au ca scop promovarea si schimburile economico financiare.
u) organizarea de targuri si expozitii;
v) posibilitatea de a accesa fonduri de finantare direct sau cu parteneri;
x) organizare de cursuri de formare profesionala;
y) acces la mijloacele de reclama ale Asociatiei si la simpozioanele organizate de aceasta.
z) functionarea sub sigla Asociatiei garanteaza cresterea credibilitatii si recunoasterea de catre clienti a profesionalismului membrilor sai.
z.i) asigura deplina egalitate intre membrii asociatiei, indiferent de marimea afacerii sau volumul de lucru.
Art.3 “Asociatia Romana CONFEUROPA Imprese” va avea sediul social in Judet Prahova, Oras Ploiesti, Str. Cuza Voda, nr. 8, etaj 4, Camera 44, cod postal 100010 – Romania (in incinta Camerei de Comert si Industrie Prahova).
Birouri: Piata Alba Iulia nr. 5 bl. I4 sc.1 et. 9 ap. 45 - Sector 3 - 031104, Bucuresti - Romania
Art.4 Sediul asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor filialei, cu aprobarea prealabila a Confederaţiei Naţionale a Intreprinderilor “CONFEUROPA Imprese”.
Art.5 „Asociatia Romana CONFEUROPA Imprese” se constituie pe perioada nelimitata.
Art. 6 (1) Patrimoniul social este alcatuit dintr-un activ patrimonial in valoare de 600 lei, aport in numerar si este alcatuit din urmatoarele aporturi in bani depuse de catre cei 5 (cinci) membri fondatori astfel:
1. Ion Antonio TACHE – 120 ron; 2. Radu TODORAN – 120 ron; 3. Tudor MIRON – 120 ron;
4. Liana Veronica IONESCU – 120 ron; 5. Maria VARIAN – 120 ron.
(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie pe numele asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Art. 7 Cotizatia pentru fiecare membru aderant sustinator va fi stabilita in prima adunare generala de dupa constituire si taxa de inscriere.
Art. 8 Emblema filialei asociatiei este reprezentata in anexa si va fi folosita pe stampila, antete si orice alte documente ale acesteia.
CAPITOLUL II - Membrii Asociației
Art. 9 - „Asociatia Romana CONFEUROPA Imprese” , se compune din urmatoarele categorii de membri:
a) membri fondatori – cei care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
b) membri asociati – cei care se asociaza ulterior fondarii si contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei;
c) membri de onoare – persoanele fizice si / sau persoanele juridice care au adus si aduc servicii deosebite asociatiei sau care o sprijina substantial, din punct de vedere financiar;
d) membri sustinatori – cei care adera la scopul asociatiei si o sprijina material si moral la realizarea acestuia.
Art.10 (1) Calitatea de membru asociat fondator si de onoare se acorda de Consiliul director al Filialei cu acordul prealabil al Consiliului Prezidential al Confederaţiei Naţionale a Intreprinderilor “CONFEUROPA Imprese” , iar cea de membru sustinator de catre Consiliul director al Filialei.
(2) Calitatea de membru asociat se pierde prin retragere, caz in care hotararea de retragere se comunica cu cel putin 3 zile inainte de la data hotararii sau prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente si hotararile Consiliului Director al filialei, in termen de 3 zile de la data hotararii de excludere.
(3) Calitatea de membru sustinator se pierde prin retragere sau neplata cotizatiei timp de 2 ani consecutiv.
Art. 11 Membri asociati care se retrag sau sunt exclusi nu au niciun drept asupra patrimoniului social al filialei.
Art. 12 Membri fondatori asociatiai asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca au varsta ceruta de lege au aptitudini si capacitate pentru functiile la care candideaza si nu au suferit nici o condamnare penala;
b) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale adunarii generale;
Art. 13 - Membri asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte fara rezerve statutul, regulamentele si hotararile Consiliului director, ale asociatiei, precum si dispozitiile legale pertinente;
b) sa-si plateasca obligatiile angajamentelor pe care si le-au asumat.
CAPITOLUL III - Resursele Patrimoniale
Art.14 - Patrimoniul social initial al asociatiei se poate completa cu venituri din contributiile membrilor asociati, cotizatii si taxele de inscriere ale membrilor sustinatori, sponsorizari, prestarea de servicii cu plata, subventii, donatii, legate, alte acte cu titlu gratuit, dividende si alte contributii in bani sau/ si in natura de la persoane fizice si/sau juridice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
CAPITOLUL IV - Conducerea Asociației
Art. 15. - Organele de conducere ale „Asociatia Romana CONFEUROPA Imprese” sunt:
a) Adunarea Generală.
b) Consiliul Director.
Art.16 Adunarea Generală a Filialei este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociati ai filialei.
Competenţa Adunării Generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei generale şi a programelor filialei, în conformitate cu cele stabilite de Confederaţia Naţionala a Intreprinderilor “CONFEUROPA Imprese”
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil la nivelul filialei, precum şi stabilirea şi alocarea fondurilor pentru îndeplinirea scopului filialei pentru fiecare exerciţiu bugetar anual dupa ce in prealabil au fost aprobate de Consiliul prezidential al “Confeuropa Imprese”;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director, cât şi a conducerii acestuia la propunerea Consiliului prezidential al “Confeuropa Imprese”;
e) modificarea actului constitutiv şi a statutului, cu aprobarea prealabilă a Confederaţiei Naţionale a Intreprinderilor „CONFEUROPA Imprese”
f) încheierea de acte juridice în numele şi pe seama filialei, cu aprobarea prealabilă a Confederaţiei Naţionale a Intreprinderilor “CONFEUROPA Imprese”
g) dizolvarea şi lichidarea, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare, cu aprobarea prealabilă a Confederaţiei Naţionale a Intreprinderilor “CONFEUROPA Imprese”
Art.17 Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director.
Art.18 Pentru ca Adunarea Generală să fie statutar constituită, Consiliul Director sau cel puţin o treime din membrii titulari activi ai filialei vor face o convocare prin care vor stabili data şi locul întrunirii, precum şi problemele care urmează să fie puse în discuţia Adunării Generale, formând ordinea de zi a acesteia.
Art.19 Convocarea se va comunica prin scrisoare recomandata sau alte modalitati care asigura confirmarea cu cel puţin 7 (sapte) zile înainte de data fixată pentru Adunarea Generală.
Art.20 (1) Şedinţa Adunării Generale va fi statutar constituită dacă la data fixată prin convocare sunt prezenţi jumătate plus unu din totalitatea membrilor. În caz contrar, se va fixa o nouă dată pentru întrunirea Adunării Generale, cel mai târziu la o săptămână de la data primei convocări, Adunarea Generală fiind statutar constituită doar cu membrii prezenţi.
(2) Adunarea generala este condusa de presedinte sau in lipsa de inlocuitorul sau care are ca obligatie sa comunice situatia prezentei asociatiilor si lista nominala a celor prezenti.
(3) Cu ocazia fiecarei adunari generale se intocmeste un proces verbal cu privire la modul ei de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile care s-au luat.
Art. 21 Hotărârile Adunării Generale vor fi luate în condiţiile prezentului statut, dacă se va întruni jumătate plus unu din voturile membrilor prezenţi. Art.22 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă şi se comunică Consiliului Presedintial al „CONFEUROPA Imprese”
Art. 23 Pentru a asigura o conducere mai eficientă a filialei, Adunarea Generală poate să hotărască îndeplinirea actelor juridice de competenţa sa de către Consiliul Director, pentru o perioadă de timp determinată. În acest scop, Adunarea Generală va împuternici Consiliul Director, potrivit regulilor aplicabile mandatului.
Art. 24 Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţă despre hotărâre.
Art.25 (1) Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale.
Organele de conducere ale filialei sunt Adunarea Generala si Consiliul Director.
Consiliul Director este format din: Presedinte - Ion Antonio TACHE;
Vicepresedinte Radu TODORAN; Membru Secretar General - Liana Veronica IONESCU; Membru Secretar Administrativ - Maria VARIAN; Membru neasociat Secretar Organizator - Ofelia Maria CONSTANTINESCU; Membru Secretar Departament - Tudor MIRON;2) Membrii Consiliului director se aleg si se revoca de Adunarea generala cu aprobarea prealabila a Consiliului prezidential al “CONFEUROPA Imprese, mandatul acestora fiind de patru ani şi putand fi reînnoit;
Art. 26 In exercitarea competentei sale, Consiliul Director:
a) Prezinta Adunarii generale a Asociatiei, raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor filialei;
b) Incheie acte juridice de dispozitie in numele si pe seama asociatiei, numai cu aprobarea prealabila prin hotarare a Consiliului prezidential al „CONFEUROPA Imprese”. Actele de dispozitie sunt cele care presupun micsorarea, majorarea sau grevarea patrimoniului propriu al Asociatiei sau modificarea implicita a Statutului;
c) aproba si decide organigrama si politica de personal a filialei, structura organizatorica a serviciilor si sectoarelor operationale de activitate ale filialei, care in prealabil sunt aprobate de Consiliului prezidential al „CONFEUROPA Imprese”;
d) propune si prezinta spre aprobarea Adunarii generale cuantumul cotizatiilor sau taxelor de inscriere pe care le platesc membrii aderanti sustinatori, ce in prealabil vor fi aprobate de Consiliului prezidential al “CONFEUROPA Imprese”;
e) hotaraste asupra tuturor tranzactiilor financiare necesare desfasurarii activitatii filialei dupa ce in prealabil acestea au fost prezentate si aprobate de Consiliului prezidential al “CONFEUROPA Imprese”;
f) propune proiecte si modificari de regulamente, activitati si orice alte aspecte in vederea unei bune functionari a activitatii filialei;
g) decide asupra aderarii noilor membrii sustinatori dupa ce in prealabil acestia au fost aprobati de Consiliului prezidential al „CONFEUROPA Imprese”
h) numeste reprezentanti la diverse institutii, comisii, evenimente si oriunde este necesar cu aprobarea prealabila a Consiliului prezidential al “CONFEUROPA Imprese”
i) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala a filialei precum si ale Consiliului prezidential al „Confeuropa Imprese”.
Art.27 (1)Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare aprobat in prealabil de Consiliului prezidential al „CONFEUROPA Imprese”.
(2) Conducerea Consiliului Director se face de Presedinte iar in lipsa acestuia de inocuitorul sau Vicepresedintele.
(3) Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv perosane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita urmatoarele atributii: sa incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei, cu respectarea prevederilor privind aprobarea prealabila din partea Confeuropa Imprese in situatiile aplicabile, sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala.
Art. 28 Consiliul Director va fi convocat de către Preşedinte, cu frecvenţa pe care o consideră necesara.
Art. 29 Intrunirile Consiliului Director sunt valabil constituite la prima intrunire, in prezenţa a jumătate plus unul din componenta sa iar deciziile sunt adoptate valabil cu majoritatea celor prezenti. Daca s-a intarziat cu o ora peste ora fixata pentru sedinta, neintrunind-se astfel prezenta la prima convocare, aceasta se va tine la a doua convocare. La cea de-a doua convocare deliberarea este valabila daca sunt prezenti a cel putin o treime din membrii sai iar deciziile sunt adoptate in mod valabil de majoritatea celor prezenti.
Art.30. Membrii care nu participă fără un motiv justificat la două şedinţe consecutive ale Consiliului director sunt eliminati de drept, în mod automat din acesta.
Art. 31 Convocarea va fi comunicată tuturor membrilor Consiliului Director cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată, fie telefonic, fie în scris. Convocarea trebuie să conţină informaţii privind locul, ziua, ora la care va avea loc întrunirea, precum şi ordinea de zi ce se propune a fi dezbătută.
Art. 32 Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
Art. 33 (1) Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, administrarea fondurilor şi mijloacelor materiale, efectuarea cheltuielilor şi a operaţiunilor gestionare şi financiar-contabile se fac potrivit legislaţiei în vigoare şi a statutului.
(2) Rapoartele de activitate ale Consiliului director, programele de activitate, calendarele de evenimente, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanturile contabile se dezbat si se supun anual aprobarii Adunarii generale dupa ce au fost in prealabil dezbatute si aprobate de Confederaţia Naţionala a Intreprinderilor “CONFEUROPA Imprese”
Art. 34 - Sarcinile, atribuţiile şi răspunderile Preşedintelui si vicepreşedintelui Filialei, se stabilesc si se completeaza prin regulament de organizare şi funcţionare a aparatului Consiliului Director, conform prevederilor Statutului Asociaţiei şi Statutului Filialei.
Art. 35 Membrii Consiliului Director ai filialei sunt alesi si revocati de către Confederaţia Naţionala a Intreprinderilor “CONFEUROPA Imprese” mandatul acestora fiind pentru o perioadă de 4 ani.
Art. 36 Preşedintele Consiliului Director al filialei are următoarele atribuţii:
a) Preşedintele, reprezinta si prezideaza Consiliul Director la reuniunile acestuia
b) poate să convoace întrunirea Consiliului Director şi Adunarea Generală a filialei ori de câte ori este nevoie;
b) asigură buna funcţionare a asociaţiei şi prezintă Adunării Generale rapoarte anuale de activitate;
c) reprezintă filiala în relaţiile cu organele de conducere ale Confeuropa Imprese, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine şi poate să încheie acte juridice de administrare pe care interesele atingerii scopului filialei le presupun cu o prealabila informare si aprobare a Confederaţiei Naţionale a Intreprinderilor „CONFEUROPA Imprese; pentru încheierea actelor de dispoziţie este necesară aprobarea Consiliului Prezidential al „CONFEUROPA Imprese”;
d) pune în aplicare liniile directoare stabilite de către Adunarea Generala si Confederaţia Naţionala a Intreprinderilor „CONFEUROPA Imprese”;
e) angajeaza, transfera şi concedieza angajaţi, cu aprobarea prealabila a Consiliului Prezidential al “CONFEUROPA Imprese;
f) Preşedintele poate delega vicepreşedintele sau alte persoane din consiliul director, una sau mai multe dintre atributiile sale. În caz de absenţă sau incapacitate a preşedintelui, atributiile sunt asumate de către vicepreşedinte sau persoana desemnata de acesta.
In scopul realizarii obiectivelor si scopului Asociatiei, exista urmatoarele domenii de activitate structurate pe Departamente si Responsabili Departamente:
Comert
Artizanat si Mestesugarit
Politici Agricole
Pescuit
Sectorul tertiar si servicii inovative
Industrie
Constructii
Turism
Profesiuni
Invatamant Universitar
Formare Profesionala
Politici Comunitare
Politici de Mediu
Transport
Comunicare
Energie
Sanatate
Dezvoltare Teritoriala Integrata
Relatii Internationale si Institutionale
Activitati No Profit
CAPITOLUL V - Veniturile și cheltuielile
Art.37 - Veniturile Filialei pot proveni din următoarele surse:
a) cotizaţiile membrilor;
b) taxele de înscriere;
c) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
d) dividendele unităţilor economice înfiinţate de asociaţie;
e) venituri realizate din activităţi economice directe, dacă acestea sunt în strânsă legătură cu obiectul de activitate şi sarcinile asociaţiei;
f) donaţii, sponsorizări sau legate;
g) alte venituri prevăzute de lege.
CAPITOLUL VI - Dizolvarea și lichidarea
Art.38 - (1) Dizolvarea Filialei Asociatia Romana „CONFEUROPA Imprese” se face prin hotărârea Adunării Generale a Asociatiei, cu aprobarea prealabila Confederaţiei Naţionale a Intreprinderilor „CONFEUROPA Imprese”
(2) În cazul dizolvării, patrimoniul Filialei va fi repartizat - după efectuarea bilanţului de lichidare, conform legii.
3) Dispozitiile privind lichidarea se completeaza cu prevederile prevazute de O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VII - Dispoziţii Finale
Art. 39 - Noi, membrii asociatii fondatori, imputernicim pe Liana Veronica IONESCU, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Str. Modoran Ene, nr.15, bl. M174, Sc. 1, Ap. 8, Sector 5, legitimata cu CI seria RT nr. 285265 eliberata de Sectia 19 Politie la data de 25.09.2003, CNP 2760703451534 si pe Maria VARIAN, cetatean roman, legitimata cu C.I. Seria RR Nr. 539438, eliberata la data de 08.09.2008 de SPECP S 5 Biroul 3, CNP 2760824451523,
sa actioneze in numele nostru si pentru noi sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, depunere patrimoniu social la Banca, inscriere a Filialei asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, indeplinirea oricaror si/sau tuturor formalitatilor necesare in fata notarului public, Administratie Financiara, precum si in fata oricarei altei autoritati si institutii publice sau persoane juridice sau fizice, in vederea in vederea ducerii la indeplinire si inregistrarii asociatiei, obtinerea eventualelor avize necesare, precum si sa semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv si Statutului asociatiei, modificari impuse de instanta competenta, semnaturile acestora fiindu-ne opozabile.
Art. 40) - Prevederile prezentului statut se pot modifica prin hotararea adunarii generale a asociatiei si se completeaza cu dispozitiile legii O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile ulterioare.
Redactat astazi, 28.11.2013 in 3 (TREI) exemplare originale, toate avand aceiasi valoare juridica.