Preambul

Este constituită, pe durată nedeterminată, Asociația Confederală Națională a întreprinderilor, abreviat „CONFEUROPA”, care reprezintă și protejează interesele sociale, morale și economice ale tuturor întreprinderilor care au luat ființă sub forma individuală sau societară si, de asemenea, și concernele și asociațiile temporare de întreprinderi, care activează în sectorul industrial, artizanal, agricol, comercial, serviciilor și în alte activități economice de piață.
Confederația adoptă codul etic confederal și de valori asociative, care constituie o parte integrantă din prezentul Statut, conferindu-le acestora propriile modalități organizatorice și propriul comportament și angrenandu-i pe asociați să le respecte.
Pentru a favoriza obținerea scopurilor asociațiilor, Adunarea și/sau consiliul național al Confederației „CONFEUROPA”
poate decide afilierea altor societăți și adeziunea altor asociații, organizații și entități naționale, comunitare și internaționale și poate constitui, stabilind organizarea și atribuțiile acestora, delegații sau birouri detașate în alte localități pe teritoriul național, comunitar și internațional.
TITLUL I
ART. 1
CONFEDERATIA
1. "CONFEUROPA Imprese" este Asociatia Nationala Autonoma, care reprezinta, asista si protejeaza intreprinderile mici, mijlocii si mari.
2. Are o durata nelimitata, este non profit si se inspira din principiile si traditia sociala crestina. Este deschisa tuturor celor care isi fondeaza societati in baza valorilor precum solidaritatea economica si sociala, libertate si participare.
3. Confederatia, "CONFEUROPA Imprese", are sediul national la Roma (Rm), Via Generale Roberto Bencivenga n. 32/70, sediul regional pentru regiunea Sicilia in Siracusa (Sr), Via Monfalcone n. 52, filiala la Bucuresti (Romania), Sector 2, Str. Matei Basarab n.106, bl.73, Et.8, Ap. 35 si o filiala la Bruxelles (Belgia), Square Charles- Maurice Wiser, Avenue de Auderghen.
4. Organul sau oficial de informare este "CONFEUROPA Imprese".

ART. 2
SCOPUL CONFEUROPA IMPRESE SI EXERCITAREA FUNCTIILOR DE INTERS PUBLIC
1. Confederatia isi propune urmatoarele obiective:
a) promovarea, organizarea, dezvoltarea, coordonarea si domeniul de activitate al intreprinderilor mici, mijlocii si mari, din sectorul de comert, turism, servicii, artizanat, industrie, constructii, agricultura, pescuit, profesiilor, si in activitatile economice de piata.
b) promovarea, organizarea, dezvoltarea, coordonarea si domeniul de activitate al intreprinderilor in general;
c) reprezentarea si protejarea intereselor morale si economice in Italia si in strainatate a intreprinderilor;
d) apararea intreprinderilor mici, mijlocii si mari, cum ar fi factorul de transformare si proges a structurilor firmei si a coeziunii sociale;
e) dezvoltarea constiintei privind antreprenoriatul, asumand si favorizand toate initiativele care concura la elevarea morala si la formarea antreprenoriala a asociatilor si administatorilor entitatilor care adera, la formarea profesionala a cadrelor, concernelor si la difuzarea idealurilor, principiilor si experientelor intreprinderilor mici, mijlocii si mari;
f) dezvoltarea constiintei solidare intre intreprinderilor mici, mijlocii si mari, asumand si favorizand toate initiativele care concura la elevarea morala si formarea acestor asociatii;
g) promovarea cresterii intreprinderilor mici, mijlocii si mari, mai ales in Tarile in curs de dezvoltare si care au intrat de curand in regim democrat;
h) pregatirea muncitorilor, a intreprinterilor familiale, a micilor operatori economici si a cetatenilor in general pentru achizitionarea si gestiunea instrumentelor de productie, schimb si servicii in economia intreprinderilor mici, mijlocii si mari;
i) punerea in aplicare la fiecare nivel a asistentei administrative, fiscala, comerciala, legala si tehnico-economica; cesionarea publicatiilor privind contractele de lucru si asistenta in materie de aplicare a contractelor si legislatiei in domeniul muncii, si formarea asociatilor si concernelor aderente, si prin forme corespunzatoare de monitorizare, realizate din initiativa organizatiei, ca expresie a principiului autocontrolului si ca instrument permanent de prefectionare a gestiunii;
l) colectarea de documentatii, elaborarea datelor statistice privind intreprinderile mici, mijlocii si mari, chiar si cu scopul de interes general; m) promovarea, ingrijirea si valorizarea prin activitati oportune de comunicare, a imaginii intreprinderilor in Tara reevaluabila.
2. Pentru a indeplini obiectivele mentionate mai sus, "CONFEUROPA Imprese" va putea:
- sa apeleze la interventiile prevazute in diferitele sectoare economico-sociale ale Uniunii Europene, ale Statutlui, ale Regiunilor si ale Administratiilor Pubilce in general, si la toate facilitatile legale;
- sa stipuleze acorduri cu entitatiel publice si private, cu societatea, asociatii, institutele si centrele de cercetare si sa participe la evenimente si organizatii italiene, staine si internationale care au aceleasi obiective.
3. Confederatia exercita functiile solicitate pentru lege, regulamente si acte publice; se ocupa in deosebi de inspectiile ordinare stabilite de propriul statut.
TITLUL II ASOCIATII
ART. 3
ASOCIATII - ADEZIUNI EFECTIVE SI OBLIGATIILE AFERENTE
1. Confederatia este alcatuita din intreprinderi mici, mijlocii si mari, entitati si concernele acestora, a caror adeziune a fost decisa si primita conform celor prevazute la paragraful 4 si la urmatoarele paragrafe ale acestui articol.
2. Poate fi permisa, in baza procedurilor stabilite in faza de reglementare, adeziunea societatilor cooperative majoritar formate din intreprinderi mici, mijlocii si mari ordinare sau care au aderat deja sau sunt controlate de acestea, dar si a societaților simple sau de fapt, reglementate in functie de principiile intreprinderilor mici, mijlocii si mari.
3. De asemenea mai poate fi permisa, in baza procedurilor stabilite in timpul reglementarilor, adeziunea societatilor cooperative si care sa abia activitati concordante cu cele ale intreprinderilor mici, mijlocii si mari ordinare, sau care macar sa le creasca numarul.
4. Asociatii, entitatile si concernele acestora care figureaza in paragrafele precedente ca aderand la Confederatia “CONFEUROPA Imprese” prin intermediul Confederatiilor regionale si/sau asociatiilor teritoriale si/sau directe la Confederatiei nationala.
5. Normele reglementatoare corespunzatoare precizeaza procedurile pentru certificarea elementelor necesare pentru admiterea asociatilor si caractersticile si existența acestora, si monitorizarea masurile corespunzatoare adoptate.
6. In acest scop asociatii care adera si se ocupa cu partea de monitorizare vor fi supusi acesteia de obicei in decurs de un an de la data adeziunii.
7. In ceea ce priveste natura deosebita a intreprinderii solicitante sau a ingradirilor care rezulta din activitatea desfasurata, aceasta nu va trece prin etapele de adeziune prezentate mai sus, ci va putea participa la admitere in baza unei aprecieri formulate de Consiliul Prezidential Confederal.
8. Adeziunea la Confederatie comporta, in orice caz, introducerea asociatului in toate organismele sectoriale, teritoriale care compun Confederatia.
9. Entitatile cu caracter mixt sunt atribuite Federatiei Nationale din sectorul inerent activitatii lor prevalente.
10. Asociatii si/sau entitatile aderente indeplinesc urmatoarele obligatii, chiar daca pentru adeziunele in curs punerea in practica a acestora nu a fost luata in considerare in mod expres in deciziile aferente:
a) sa observe Statutul Confederal, Si cele ale Federatiilor Nationale si ale Asociatiilor teritoriale si sa respecte deciziile organelor colegiale;
b) sa se alinieze sectorului de activitate, si in ceea ce priveste conditiile pentru participarea la organe, care deriva din dispozitiile emise de Confederatie, de Federatiile nationale si din Asociatiile teritoriale;
c) sa vireze contributiile stabilite de organele competente ale Confederatiei si de asociatiile teritoriale, si acele obligatii legale sau impuse de reglematarea gurvernativa;
d) sa se aboneze la " CONFEUROPA Imprese ";
e) sa comunice asociatiei teritoriale competenta sau Confederatiei pentru entitatile nationale sau interregionale avizele de convocare ale Adunarilor Ordinare si Extraordinare, la care un reprezentant al asociației teritoriale sau al Confederatiei are dreptul sa participe;
f) sa primeasca monitorizarea celor prezentate la litera i) a art. 2 a prezentului Statut;
g) sa pregateasca inspectiile ordinare pe care Confederatia trebuie sa le efectueze, in concordanta cu normele statutare si modificarile succesive.

ART. 4
PROCEDURI PENTRU ADMITEREA ASOCIATILOR
1. Orice intreprindere mica, mijlocie si mare care intentioneaza se se asocieze “CONFEUROPA Imprese” va trebui sa depuna cererea de admitere, conform unui formular intocmit de confederatie, la Asociatia Teritoriala in Provincia in care aspirantul asociat are sediul legal. Cererea de admitere va trebui sa contina, in scop eliminatoriu, urmatoarele elemente: denumirea si datele de identificare, CUI-ul, Codul Fiscal, Reprezentatul legal si datele de identificare ale acestuia, activitatea desfașurata si locul de desfasurare, Nr. Registrul Comertului, nr inregistrarea INPS si elementele prevazute de normativa privind procesarea datelor cu caracter personal.
2. Intreprinderile mici, mijlocii si mari, entitatile si concernele acestora cu caracter national si interregional adera direct la Confederatia Nationala in functie de cele dispuse in prezentul articol.
3. Cererea de admitere a asociatilor trebuie sa fie admisa sau respinsa de Consiliul Prezidential al Provinciei in decurs de 15 zile de la data prezentarii cu decizie motivata. Ca rezultat al unei astfel de decizii este posibil sa se faca recurs in decurs de 60 zile la Colegiul de Arbitri numit la nivel national.
4. Consiliul Prezidential al Provinciei are obligatia de a transmite, in 15 zile, deciziile noilor asociati si listele aferente Consiliului Prezidential National pentru punerea in aplicare.
5. Adeziunea se considera a fi completa doar odata cu inmatricularea din partea Confederatiei la nivel national. Asociatii si entitatile aderente beneficiaza de dreptul de participare la fazele adunarilor de acelasi nivel, in functie de normele prezentului Statut.

ART. 5
DEMITERI SI EXCLUDERI
1. Demiterea este reglementata de articolul 24 din Codul Civil si produce efecte asupra intregii organizatii confederale.
2. Este echivalenta cu declarația de demisie decizia succesiva cu care se adera la alta organizatie nationala recunoscuta juridic de reprezentata, asistenta si protejare a intreprinerilor mici, mijlocii si mari daca nu a fost comunicata si agreata preventiv de Confederație conform procedurilor stabilite de regulamentul de adeziune.
3. Din declaratia de demitere, prezentata de Asociatia Teritoriala Provinciala si spre stiinta sediului national, ia nastere Consiliul Provincial fapt comunicat tuturor structurilor teritoriale si sectoriale interesate.
4. Excluderea este dispusa in cazul asociatiilor, entitatilor si concernelor lor care nu respecta obligatiile statutare adica cele care perturba partenerul social, si anume care nu sunt in posesia elementelor si caracteristicilor prezentate la paragraful 7 al articolului 3 sau care aduc prin comportamentul lor, prejudicii morale sau materiale organizatiei confederale centrale sau periferice.
5. Decizia de excludere le revine organelor Asociatiei Teritoriale a Provinciei unde isi are sediul legal asociatul, entitatea si concernele acestora. Pentru asociatii cu caracter regional si national decizia reintra in competenta Asociatiei Regionale si Confederatiei Nationale. In cazul deciziilor amintite, in decurs de 60 de zile se poate face recurs de catre asociatul organului de nivel imediat superior celui care a adoptat decizia.
6. Daca termenul de recurs prezentat la paragrul precedent a expirat, se mai poate face recurs la decizia de excludere la Colegiul de Arbitri al Confederatiei.
7. Concernele nationale, intreprinderile si societatile de servicii, care sunt instrumente active ale politicilor de dezvoltare antreprenoriala ale Confederatiei exclud intreprinderile care vor sa adere si care au fost demise, adica respinse de Confederatie.
TITLUL III STRUCTURA ORGANIZATORICA
ART. 6
ORGANIZAREA CONFEDERALA
1. Intreprinderile care adera la Confederatie sunt organizate in Federatii nationale care corespund diferitelor sectoare de activitate si sunt membre ale sociatiilor din arondismentul provincial sau interprovicial denumit "CONFEUROPA Imprese – Asociatia provinciala (interprovinciala) din .…. (numele provinciei sau provinciilor )" sau regionala cand nu exista nivele organizatorice provinciale sau interprovicinale denumite
"CONFEUROPA Imprese – Confederatia regionala din ... (numele regiunii)", de asemenea, in cazul in care in regiunea respectiva exista doua sau mai multe Asociatii provinciale sau interproviciale, asociatii cu arondisment regional, constituite de aceleasi Asociatii, denumite "CONFEUROPA Imprese – Confederatia regionala din... (numele regiunii)".
2. Denumirea abreviata a asociatiilor cu arondisment provincial sau interprovincial este "CONFEUROPA Imprese ....... (numele provinciei sau provinciilor)".
3. Denumirea abreviata a asociatiilor cu arondisment regional este "CONFEUROPA Imprese...(numele regiunii)".
4. Statutele Federatiilor nationale si ale Asociatiilor teritoriale, hotarate in cadrul Adunarilor acestora, se aliniaza Statutului Confederal si au in continut textul normelor care le vizeaza si pe cele care ii privesc pe asociati.
5. Prezentul Statut stabileste principiile pentru localizarea si compunerea organelor Confederațiilor Regionale si ale Asociatiilor Teritoriale Provinciale in mod analog cu cele ale Confederatiei Nationale, prevazand de asemenea si modalitatile si garantiile privind protejarea minoritatilor.
6. Aceste gen de statute si eventualele propuneri de modificare trebuie sa fie supuse aprobarii Consiliului National al Confederatiei inainte de inregistrarea acestora sau act notarial.
7. Instituirea unei Asociatii teritoriale, unificare a doua sau mai multe Asociatii provinciale intr-o unica Asociatie interproviciala sau Confederatie regionala adica instituirea a doua sau mai multe Asociatii provinciale in locul unei interprovinciala sau unei Condeferatii regionale, este stabilita de Consiliul National in baza propunerii formulate de Consiliul Prezidential.
8. Organizarea este inspirata de principiul autonomiei maxime si a responsabilitatii organelor teritoriale si de cel al descentralizarii organizatorice si de reprezentanta, deoarece sunt compatibile cu principiul unicitatii si eficientei organizarii per ansamblu.
9. In corelare cu acestea se atribuie o putere de initiativa complementara si substitutiva diferitelor instante organizatorice pentru a suplini carentele si intarzierile in activarea instantelor aferente nivelului inferior.
10. Conditiile, garantiile si limitele pentru astfel de interventii sunt stabilite de regulamentul de punere in aplicare corespunzator.
11. Se instituie fondul de solidaritate si distributie pentru a sustine coeziunea dezvoltarii organizatorice. Normele de reglementare aferente vor disciplina alimentarea si gestiunea acestuia.
TITLUL IV ASOCIATII PROVINCIALE SAU INTERPROVINCIALE
ART. 7
NORME PENTRU FUNCTIONAREA ASOCIATIILOR PROVINCIALE SAU INTERPROVINCIALE
1. Asociatiile provinciale sau interprovinciale reprezinta Confederatia in cadrul propriilor arondismente si explica, respectand adresele generale stabilite de organele Confederatiei, atributiile care le revin pe plan national la articolul 2 din prezentul Statut.
2. In speta, sunt atributii fundamentale ale Asociatiilor provinciale sau interprovinciale si cele regionale, cand nu exista Asociatii la nivel teritorial inferior:
a) promovarea sectorului competentei in cadrul noilor initiative ale intreprinderilor si dezvoltarea asociatilor, entitatilor si a concernelor aderente;
b) atragerea intreprinderilor mici, mijlocii si mari care opereaza in sectorul competentei
c) gruparea intreprinderilor mici, mijlocii si mari care activeaza in sectorul competentei;
d) punerea in aplicare a serviciilor administrative, legale, fiscale, de lucru, financiare, tehnice si economice ale asociatilor care adera; e) promovarea, proiectarea si coordonarea proceselor de integrare si dezvoltare.
3. Asociatiilor provinciale sau interprovinciale le revine in special sarcina sa desemneze, exceptie facand cazurile in care legea prevede altfel, entitatile si autoritatile provinciale si locale, reprezentantii intreprinderilor instiintand Confederatia nationala si regionala.
4. Asociatiile provinciale sau interproviciale promoveaza si asigura participarea asociatilor aderenti la activitatile Confederatiei regionale si ale Confederatiei nationale si ii reprezinta in Adunarile pentru alegerea organelor confederatiilor regionale si confederatiei nationale. 5. Confederatia nationala stabileste in Regulamentul de punere in aplicare normele pentru alegerea organelor Asociatiilor teritoriale si pentru exercitarea reprezentantei de la paragraful precedent, in baza urmatoarelor criterii directive:
a) Participa cu drept de vot la adunarile Asociațiilor teritoriale ale asociatilor, entitatilor di concernelor aderente in acord cu contributiile catre Organizatia confederala prezentate la articolul 3, paragraful 14, litera c), virate efectiv si ajunse in timp util inainte de Adunarea Congresuala;
b) Numarul voturilor care revin fiecarei intreprindere sau entitate aderenta admisa este fixat in conformitate cu articolul 10, paragaful 8, care prevede ca fiecare intrepridere sau entitate nu poate primi mai mult de 1 vot;
c) Sunt eligibili in organele Asociatiilor teritoriale adminstratorii, asociatii si asociatii entitatilor aderente in regula cu contributiile mentionate mai sus.
6. Asociatiile provinciale sau interprovinciale trebuie sa se alinieze directivelor generale ale Confederatiei nationale si regionale. Acestea au obligatia sa transmita avizele de convocare a propriilor organe colegiale Confederatiei nationale si regionale.
7. Confederatia nationala si cele regionale pot participa cu prorpiul reprezentant la sedintele amintite mai sus.
8. Asociatiile Teritoriale Provinciale pot institui in cadrul Provinciei de Referinta una sau mai multe unitati Comunale care sa serveasca drept furnizare servicii catre asociati nominalizand un responsabil pentru unitatea Comunala stabilind, printr-un regulament corespunzator, sarcinile, puterile, atributile si remuneratia. Decizia din prezentul paragraf va trebuie sa fie adoptata de Consiliul Provincial al Presedentiei si ratificata de Consiliul Nasional al Presedentiei.
9. Asociatiile provinciale si interprovinciale se bucura de autonomie partimoniala, adminsitrativa si functionala in limitele stabilite de prezentul statut si sunt supuse controlului Confederatiei nationale si ale Confederatiilor regionale. De obligatiile contractate de Asociatiile provinciale raspund tot acestea cu partimoniul aferent si cu persoanele care au contractat obligatiunile in numele Asociatiilor teritoriale.
10. Asociatiile provinciale sau interprovinciale stabilesc, respectand deciziile confederale si ale Confederatiilor regionale in materie, masura contributiilor pe care entitatile aderente si le datoreaza.
11. Din motive de coordonare si de informare, se va transmite cate o copie dupa bilanturi, procese verbale ale organelor si prezentarilor privind activitatea acestora Confederatiei nationale si regionala, care cu scopurile prezentate si in caz de necesitate, vor putea sa dispuna certificari, informand Confederatia, careia ii vor fi aduse la cunoștința concluziile si propunerile cazului.
12. In cazul in care Asociatia teritoriala intampina carente sau dificultati organizatorice imputabile absentei unei figuri operative stabile, Consiliul prezidential al Confederatiei conform articolului 15, are facultatea, dupa consultarea Confederatiei regionale competenta cand este vorba despre Asociatia proviciala sau interprovicinala, sa numeasca in cadrul asociatiei amintite directorul pro-tempore. Cu scopul de a inlatura limitarile si dificultatile intampinate, directorul pro-tempore trebuie sa colaboreze cu Presedintele, sa execute deciziile organelor Asociatiei provinciale, sa coordoneze asistenta asociatilor, sa conduca per ansamblu activitatea din birourile Asociatiei provinciale.
13. In caz de neconformitați sau de carente persistente si/ sau inertie organizatorica, Consiliul de presedentie are faculatea, dupa consultarea Confederatiei regionale compententa in cazul Asociatiei pronvicinale sau interprovinciale sau la propunerea acesteia, sa numeasca un delegat confederal conform art. 15.
14. In cazuri deosebit de grave, Consiliul prezidential va putea numi un comisar ad acta cu sarcina de a exectua actiunile care-i sunt atribuite in mod specific de Confederatie.
15. In cazuri mai grave, Consiliul prezidential are facultatea de a dizolva organele sociale ale Asociatiei provinciale si sa numeasca un comisar cu sarcina de a inlatura neconformitatile si carentele si ca, in perioada de timp stabilita de Consiliu- perioada care in mod normal nu poate depasi termenul maxim de doi ani exceptie facand cazurile de prorogari motivate in mod deosebit- va trece la convocarea Adunarii Asociatiei provinciale pentru reconstituirea organelor sociale. Decizia de numire a comisarului va fi supusa ratificaii primului Consiliu national util.
16. In cazul in care Consiliul prezidential va considera ca neconformitatile sau disfunctiile sunt de asa maniera de a nu putea fi eliminate de o gestiune comisariala, insusi Consiliul va propune Consiliului national sa revoce reprezentanta CONFEUROPA Imprese de pe teritoriul de apartenenta, instiintand asociatii, entitatile aderente si entitatile publice si private interesate cu scopul de a reconstitui Asociatia pe baze noi.
17. Contrar prevederilor de la paragrafele 11,12,13, si 14 se admite recursul la Colegiului de Arbitri al Condeferatiei, fara efecte de suspendare.

ART. 8
ORGANE PROVINCIALE
Sunt considerate organe provinciale ale Confederatiei:

Congresul Provincial;
Consiliul Provincial;
Consiliul Presedentiei Provinciale;
Presedintele de Onorare Provincial;
Presedintele Provincial;
Secretarul General Provincial;
Colegiul de Revizori de Conturi Provincial.
Aceste organe ale Asociatiilor Teritoriale Provinciale au o durata de patru ani, iar membri acestora pot fi realesi. Pentru orice alta functie prevazuta sau previzibila si care nu este legiferata in mod expres in prezentul statul i se va solicita Congresului Provincial sa stabileasca regulamente de functionare.

Conform si pentru efectele prezentul statut, organele, componenta acestora, puterile si modalitatile de functionare care sunt atribuite organelor provinciale sunt valabile in mod irevocabil si pentru Asociatiile Teritoriale Interprovinciale, si pentru Confederatiile regionale sau Interregionale.

ART. 9
CONGRESUL PROVINCIAL
1. Fac parte din Congresul Provincial toti asociatii inscrisi in Asociatia Teriteritoriala Provinciala in regula cu plata cotelor sociale stabilite e Consiliul Prezidential Provincial
2. Fiecare asociat are dreptul la un vot si poate investi in scris delegati care sa nu fie neaparat asociati; un subiect nu poate reprezenta mai mult de fapte asociati
3. La Congres participa fara drept de vot, in cazul in care nu sunt delegati, membri Consiliului Regional, si un reprezentant al Confederatiei nationale;
4. Congresul Provincial este convocat, la sediul Asociației Teritoriale Provinciale a Presedintelui Provicinal sau a Secretarului General Provincial, in fiecare an pana pe 30 aprilie sau de fiecare data cand este necesar sau la solicitarea unei treimi din asociati, unei treimi din membri Consiliului Provincial sau al Revizorilor de Conturi;
5. Instiintarea convocarii trebuie sa fie trimisa prin Fax, scrisoare ordinara, recomandata cu confirmare de primire sau prin oricare alt mijloc considerat potrivit sau publicata la sediul Asociatiei Teritoriale Provinciala cu fapte zile inaintea datei convocarii si trebuie sa contina data, ora si ordinea de zi a adunarii si eventual o a doua convocare care va avea loc dupa scurgerea a cel puțin douazeci si patru de ore de la data primei convocari.
6. Deciziile programatice ale Congresului, sunt exprimate in motiuni privind subiectele generale sau particulare.
7. De asemenea Congresul poate sa trateze alte subiecte privind intreprinderile mici, mijlocii si mari in cazul in care acest lucru este solicitat de cel putin o treime din participantii cu drept de vot.
8. Congresul Provincial devine competenta de a delibera modificarile Statutului propuse de Consiliul Regional. Aceste modificari pot fi de asemenea propuse de cel putin o treime din participantii Adunarii. Deciziile cu privire la modificarile statutare treubie sa obtina votul favorabil a cel putin doua treimi din voturi. Aceste decizii trebuie sa fie supuse Aprobarii Consiliului National Prezidential;
9. Congresul Provincial numeste Biroul Prezidential, Secretarii, Comisia Electorala, si comisia pentru Verificarea puterilor, cand aceasta are pe ordinea de zi alegerea organelor Provinciale.
10. In maniera ordinara voturile se exprima prin ridicarea mainii, prin apel nominal si prin scrutin secret cand cel putin o cincime din participanti solicita acest lucru.
11. Deciziile se ia in cazul majoritatii voturilor celor prezenti;
12. In caz de egalitate de voturi, acestea se considera respinse.
13. Congresul Provicinal trebuie ca:
a) pana pe 30 Aprilie al fiecarui an sa aprobe proiectul de Bilant Final aferent anului precedent;
b) pana pe 30 noiembrie sa aprobe proiectul de Bilant initial al anului succesiv;
c) sa stabileasca caile generale ale politicii antreprenoriale ale intreprinderilor mici, medi si mari ale Organizatiei din Provincie in raport cu temele si subiectele propuse de Consiliul Provincial, continute in convocare.
d) sa formuleze in consecinta liniile generale al programelor;
e) sa aleaga la fiecare patru ani Presedintele si toti membri care fac parte din organele Asociatiei Teritoriale Provinciale.
f) sa examineze temele cu o relevanta deosebita pentru politica antreprenoriala a intreprinderilor mici, mijlocii si mari in raport cu stadiul Organizatiei si stadiul de punere in practica a programului sau sa aprobe propuneri privind institutiile publice.

Art. 10
CONSILIUL PROVINCIAL
1. Consiliul Provincial este compus dintr-un numar minim de sapte membri si unul maxim de cincizeci in raport cu numarul de asociati inscrisi in Asociatia Teritoriala Provinciala. La sedintele Consiliului Provincial sunt invitati sa participe, membri Colegiului de Revizori de conturi, membri Consiliului Prezidential care nu iau parte si cu alt titlu si un reprezentant al Confederatiei nationale.
2. Membri acestuia sunt alesi de Congresul Provincial, sunt realesi si au un mandat de circa patru ani.
3. Consiliul Provincial ii revine sarcina de a:
a) decide privind excluderea sau respingerea asociatilor;
b) stabili caile general si sa fixeze programele politice si operative ale Asociatiei Teritoriale Provinciala in cadrul si in limitele directivelor fixate de Adunare;
c) alege Vicepresedintii si membri consiliului prezidential stabilindu-le numarul;
d) aproba proiectul de raportare anual final si initial al Asociatiei Teritoriale Provinciale;
e) stabili mijloacele de finantarea ale Asociatiei Teritoriala Provinciale si masura contributiilor datorate e catre asociatii aderenti Asociatiei, respectand deciziile confederale in domeniu.
f) convoca Congresul Provincial fixand ora, locul si ordinea de Zi;
g) promova, de comun acord cu federatiile nationale compente, constituirea Federatiilor regionale si alte eventuale structuri sectorila fixandu-le scopuri si sarcini corespunzatoare;
h) aproba la propunerea Consiliului Prezindetial, Regulamentul de punere in practica a prezentului Statut acolo unde se prevede acest lucru;
i) delega, daca se considera oportun, o parte din propriile atributii si sarcini Consiliului Prezidential;
j) delibera privind toate celalalte domenii atribuite lui in prezentul Statut si sa exercite functiile solicitate in mod specific de catre Adunare.
4. Consiliul Provincial este convocat de Presedinte, de obicei printr-o decizie a Consiliului Prezidential, de fiecare data cand se considera oportun si nu mai mult de doua ori pe an. De asemenea, Consiliul trebuie sa fie convocat in cazul in care acest lucru este solicitat de cel puțin o treime din menbri sai.
5. Convocarea se face prin intermediul unei scrisori, fax sau alta metoda considerata potrivita, si trimisa in cel putin opt zile de la prima data fixata pentru Consiliul. In caz de urgenta convocarea se face prin telegrama, pentru ca membri consiliului de revizori de conturi sa fie informati cu cel putin o zi inainte de sedinta.
6. Convocarea trebuie sa contina: ordinea de zi a sedintei, locul, data si ora primei si eventual celei de-a doua convocari care va putea avea loc la cel putin o ora de cea fixata prima data.
7. Sedintele Consiliului se considera valabile in momentul in care in cadrul primei convocari intervine majoritatea consilierilor in functie; cea de-a doua convocare va putea avea loc daca s-a scurs cel putin o ora de la prima convocare, Consililul Provincial este reunit in mod valid cand este prezenta o treime din membri.
8. Deciziile se iua in caz e majoritate abosluta de voturi ai consilierilor prezenti.
9. Voturile sunt in mod normal evidente; sunt secrete cand se solicita acest lucur de mai mult consilier care reprezinta cel putin o treime din asociatii prezenti. In caz de egalitate de voturi, va prevala votul Presedintelui; in cazul votului secret, egalitatea de voturi comporta respingerea propunerii.
Membri care nu participa, fara un motiv justificat, la doua sedinte consecutive ale Consiliului, vor fi decazuti automat din functie. Referitor la posturile vacante care, pentru orice fel de motiv, se fac simtite in cadrul Consiliului in randul membrilo se va recurge la cooptarea acestora chiar de catre Consiliu. Inlocuirile vor surveni in decurs de 90 de zile. Consilierii numiti asfel vor ramane in functie pe pana la incheierea mandatului celor inlocuiti. Daca numarul Consilierilor nu este majoritar, cei ramasi vor trebui sa convoace Adunarea regionala care va da curs unei noi alegeri de organe statutare.

Art. 11
CONSILIUL PREZIDENTIAL PROVINCIAL
1. Consiliul Prezidential este compus:
a - din Presedinte;
b - din Vicepresedinti;
c - de la 4 la 12 membri alesi de Consiliul Provincial din care cel putin doua treimi dintre proprii membri.
2. Mandatul acestora este de patru ani si pot fi realesi. Consiliul este convocat de Presedinte, cu o frecventa stabilita in functie de necesitati.
Sedintele sale sunt valide de la prima convocare daca sunt prezenti jumatate plus unu din membri. Dupa ce s-a scurs o ora de la programul fixat va avea loc cea de-a doua convocare. In acest caz, sedinta este valida daca sunt prezenti cel putin o treime din membri.
3. Secretarul general si Presedintele colegiului de revizori de conturi asista la sedintele Consiliului Prezidential.
4. Membri care nu participa din motive nejustificate la doua sedinte consecutive ale Consiliului Prezidential sunt decazuti automat din functie. In cazul posturilor vacante, indiferent de motivele pe care le-ar putea avea membri consiliului prezidential, Consiliul Regional se va ocupa de inlocuirea acestora.
5. Reintra in sarcina consiliului Prezidential sa:
a) decida cu privire la admiterea asociatilor;
b) se ocupe de gestiunea si administrarea Asociatiei Teritoriale Provinciala in cadrul directivelor fixate de Consiliul Provincial;
c) intocmeasca raportare preventive si consuntive ale Asociatiei regionale pe care sa le inainteze spre aprobare Consiliului Provincial;
d) propuna Consiliului Provincial cresterea Contributiei de asociere la Asociatia Provinciala;
e) decida in ceea ce priveste structura organizatorica a Asociatiei Provinciale prin instituirea, reglementarea si disciplinarea serviciilor si partilor operative;
f) decida cu privire la angajarea, transferul si concedierea personalului din subordine pe langa incadrarea acestuia;
g) desemneze reprezentatii si sa numeasca delegati in randul entitatilor, comisiilor si altor organisme in care in cadrul carora Asociatia regionala participa sau poate fi reprezentata;
h) propuna Consiliului Provincial eventuale regulamente de punere in practica a prezentului Statut;
i) atribuie sarcini operative si sa numeasca sefii operativi stabilindu-le sarcinile, functiile si eventualele remuneratii;
j) ia decizii in domeniul administratiei ordinare si extraordinara in functie de directivele fixate de Consiliul Provincial;
k) numeasca Secretarul General al Asociatiei Provinciale;
l) decida in cazul tuturor operatiunilor financiare necesare pentru obtinerea obiectivelor Asociatiei Teritoriale Provinciale;
m) de asemenea Consiliul Prezidential are puteri ample de decizie si executive in ceea ce priveste prezentul Statut care nu sunt rezervate in mod expres Adunarii sau Consiliului Provincial si, in caz de urgenta, ia decizii care fac parte din domeniul de competenta a Consiliului regional solicitand ratificarea acestora in cadrul primei sedinte.

Art. 12
PRESEDINTELE PROVINCIAL
1. Presedintele reprezinta legal Asociatia Teritoriala Provinciala, detine semnatura sociala, prezida Consiliul Provincial si Consiliul de presedentie.
2. Reintra in sarcina Presedintelui:
a) sa puna in aplicare directivele fixate de organele colegiale ale Asociatiei Teritoriale Provinciale;
b) sa se ocupe de relatiile Asociatiei Teritoriale Provinciale cu administratia publica, cu organizatiile sindicale si economice regionale, si de toate celalalte relatii cu partea externa;
c) sa convoace Consiliul Provincial, Consiliul Prezindetial si, in baza deciziei Consiliului Provincial, Congresul Provincial si conferintele provinciale, intocmind ordinea de zi si tematica;
d) sa numeasca avocatii si procurorii in fata oricarei jurisdictii;
e) sa-ti exercite toate celalalte functii solicitate de catre organe si, in caz de urgenta, sa adopte prevederile de competenta Consiliului prezidential, exceptie facand ratificarea in cadrul primei convocari.
f) presedintele poate sa delege unul sau mai multi vicepresedinti sa exercite o parte din functiile sale.
g) in caz de impediment al Presedintelui puterile acestuia sunt preluate de Vicepresedinte sau de Vicepresedintii delegati in acest sens.
h) in cazul in care Presedintele este demis din functie in timpul mandatului, noul Presedinte este ales de Consiliul Provincial si ramane in functie pana la incheierea celui de-al partulea an in curs.

Art. 13
SECRETARUL GENERAL PROVINCIAL
1. Presedintele poate sa-i propuna Consiliului Provincial numirea Secretarului general, chiar si a unei persoane care nu face parte din membri acestuia.
2. Secretarul general, in limitele puterilor conferite, reprezinta Asociatia Teritoriala Provinciala cu toate efectele legii si explica foarte implicat functiile care ii sunt atribuite e Consiliul regional.
3. Mai ales, Secretarul general se ocupa cu coordonarea structurii uniunii, participa la sedintele Consiliului Prezidential si detiune drept de vot decizional in Consiliul Prezindential, in cazul in care nu face parte din acesta cu alt titlu ca membru.

Art. 14
COLEGIUL REVIZORILOR DE CONTURI PROVINCIAL
1. Colegiul revizorilor de conturi provincial este compus din trei membri efectivi si doi suplinitori alesi, chiar si din exterior, de Congresul Provincial care numeste si Presedintele;
2. Acestia au un mandat de patru ani si pot fi mereu realesi. Suplinitorii o data cu avansare in varsta ajung la stadiul in care functia lor se incheie sau sunt impiedicati sa-si mai exercite functia;
3. In caz de carente in cadrul organului, Consiliul Provincial se va ocupa de inlocuiri pana la urmatoarea Adunare;
4. Reintra in atributiile Colegiului de Revizori sa controleze toate operatiunile econmice si financiare ale Asociatiei Teritoriale Provinciale si examinarea raportului anula de trimis spre aprobare Consiliului Provincial;
5. Revizorii de conturi intervin in Congresul Provincial si in cadrul sedintelor Consiliului Provincial;
6. Presedintele Colegiului asista la sedintele Consiliului Prezindential Provincial.
TITLUL V CONFEDERATIILE REGIONALE
ART. 15
NORME GENERALE DE FUNCTIONARE
1. Confederatiile regionale si structurile teritoriale ale Provinciei Autonome Trento si Bolzano reprezinta Confederatia in cadrul propriilor arondismente si explica sarcinile care i se atribuie la nivel national in cadrul articolului 2 din prezentul Statut.
2. In speta, reintra in atributiile Confederatiilor regionale conform articolului 117 din Constitutie si prevederilor legislative aferente:
a) sa reprezinte in fata adminsitratiei si altor entitati regionale, respectand directiile generale stabilite de organele Confederatiei, interesele si indicatiile entitatilor care adera;
b) sa elaboreze, in cadrul directivelor politice ale Confederatiei, al tuturor intreprinderilor individuale sau cu forma de societate, concernelor si asociatilor temporare alefirmelor, care opereaza in sectorul industrial, artizanal, agricol, comercial, de serviciici in alte activitati economice de piata la nivel regional;
c) sa gestioneze relatiile cu sindicatele in cadrul directivelor confederale cu concursul federatiilor regionale acolo unde exista;
d) sa promoveze si sa puna in practica initiative si de multe ori sa coordoneze activitatile de interes comun, atat generale cat si sectoriale, ale Asociatiilor provinciale si/sau interprovinciale ale regiunilor in cauza;
e) sa atribuie entitatilor regionale, exceptie facand cazurile in care legea dispune altfel, reprezentantii intreprinderilor mici, medi si mari care adera la Confederatie, informand-o pe aceasta;
f) sa promoveze constituirea, unei intelegeri cu Federatiile nationale competente, si Federatiile regionale prezentate ulterior la articolul 8, in randul intreprinderilor care adera si care activeaza in sectoarele de activitate specifice, asigurand functionarea acestora;
g) sa efectueze, sau sa sprijine efectuarea prin delegare sau insarcinare a Confederatiei, ridicarea contributiilor datorate de asociatii aderenti si conform dispozitiilor statutare in ceea ce priveste vigilenta asupra organelor asociate;
h) sa instituie, de comun acord cu Asociatia Teritoriala Provinciala si/sau interprovinciala, servicii in favoarea acestora si a entitatilor asociate, cu obiectivul de a crea o legatura functionala intre organizatia locala si cea confederala;
i) sa colaboreze cu Confederatia, si anume cu Asociatia nationala pentru a indeplini functiile de inspectie, in caz de modificari ulterioare si dispozitii privind punerea in practica, conform normelor de formulat de Consiliul prezidential confederal;
3. Confederatiile regionale se bucura de autonomie patrimoniala, administrativa si functionala in limitele compatibile cu directivele generale stabilite de Confederatie. De obligatiile din cadrul Conferatiilor regionale trebuie sa raspunda tot acestea, respectand patrimoniul si persoanele care au preluat aceleasi obligatiile in numele Confederatiilor regionale;
4. Confederatiile regionale, in vederea respectarii directivelor confederale, stabilesc contributiile in procente pe care trebuie sa le achite asociatii si entitatile si concernele asociate;
5. Consiliul prezidential confederal poate sa incredinteze Confederatiilor regionale sarcina de a inspecta, supraveghea si interveni in functionarea administrativa si in eficienta organizatorica a Asociatiilor provinciale si/sau interproviciale;
6. Confederatiile regionale trebuie sa se alinieze cu directivele generale ale Confederatiei. Este obligatoriu ca acestea sa transmita convocarile la sedintele propriilor organe ale Confederatiei, care are facultatea de a se face reprezentata de acestea;
7. De asemenea, din motive de coordonare si informare, copiile dupa bilanturi, rapoarte privind activitatea desfasurata sau programata și dupa procesele verbale ale organelor sunt trensmise de la Confederatiile regionale la Confederatia nationala;
8. Confederatia are facultatea de a dispune oricand inspectii cu scop de confirmare;
9. In cazul in care se constata nereguli de funcționare de orice natura sau ineficienta, se aplica dispozitiile prevazute de prezentul statut;
10. Organele Confederatiilor regionale au un mandat de patru ani.
11. Confederatiile regionale, sunt sustinute de statutul care va fi aprobat de Consiliul National inainte de a obține caracteristici juridice;
12. Confederatiile regionale convoaca Adunarea anuala.
TITLUL VI FEDERATII NATIONALE SI REGIONALE
ART. 16
FEDERATIILE NATIONALE SI REGIONALE - NORME DE FUNCTIONARE
1. Federatiile, in cadrul directivelor generale ale Confederatiei si al aplicabilitatii statutelor aferente, reglementate si instituite prin regulamentul aprobat de Consiliul National, stabilesc liniile de actiune in sector, se ocupa de promovarea si dezvoltarea entitatilor aderente in domeniile de activitate in care activeaza, le asista pe plan tehnic si economic, se ocupa de activitatea legislativa specifica si le reprezinta, cu interventia Confederatiei, pentru stipularea acordurilor sau contractelor nationale colective de munca.
2. Confederatia atribuie anual Federatiilor nationale un fond pentru cheltuielile de functionare in functie de normele de reglementare care prevad si criteriile preliminare sau sanctiuni.
3. Un reprezentant al Confederatiei face parte de drept din organele colegiale ale fiecarei Federatii nationale.
4. In cazul in care se observa neconformitati statutare in functionarea acestora sau ineficiente grave, ve aplica dispozitiile prezentului Statut. Impotriva prevederilor prezentate se poate face recurs la Colegiul Probiviri al Confederatiei, fara efect de suspendare.
5. La nivel regional sunt instituite Federatii regionale de sector care sunt corespondentul Federatiilor nationale si care au conditiile si modalitatile prevaute in regulamentul de punere in aplicare.
6. Federatiile regionale constituite au dreptul sa fie reprezentate in Consiliul Federatiilor nationale conform normelor stabilite in faza de regulament.
7. Statutele Federatiilor regionale trebuie sa fie conforme cu schema de statut stabilita de Consiliul national al Confederației la propunerea Federatiilor nationale interesate.
8. Federatiile regionale sunt supuse controalelor si interventiilor analoge celor prevazute la paragrafele precedente care tratau Federatiile nationale, de efectuat de catre asociatiile regionale competente, de comun acord cu Federatiile nationale interesate.
9. De asemenea se mai pot institui din initiativa si in cadrul Asociatiilor provinciale si/sau interprovincial, chiar si in baza propunerilor Federatiilor nationale comitete de sector ca si corespondente al Federatiilor nationale.
TITLE VII ORGANELE CONFEUROPA IMPRESE
ART. 17
ORGANE
Organele Confederatiei sunt:

Adunarea nationala;
Consiliul national;
Consiliul prezidential;
Presedintele de onoare;
Presedintele;
Secretarii generali, daca au fost numiti;
Colegiul de Revizori de Conturi;
Colegiul de Probiviri.
Pe langa organele enumerate se vor institui DEPARTAMENTELE pentru fiecare sector economic, politic si social in vigoare; acestea vor fi conduse de un responsabil care este de fapt vicepresedintele Confeeratiei si vor fi rsub incidenta regulamentului aprobat de Adunarea nationala care le va stabili puterile.

Cu titlu de exemplu dar nu de reducere deoarece Adunarea Nationala are facultatea de a le mari sau micsora numarul vor fi instituite urmatoarele departamente:

Departamentul pentru comert;
Departamentul pentru artizanat;
Departamentul politici agricole;
Departamentul pentru pescuit;
Departamentul pentru servicii avansate;
Departamentul pentru industrie;
Departamentul pentru constructii;
Departamentul pentru turism;
Departamentul pentru servicii;
Departamentul pentru profesii;
Departamentul pentru egalitatea de sanse;
Departamentul inovatie tehnologica, siguranta si calitate;
Departamentul Politici comunitare si "CONFEUROPA ESTERO";
Departamentul Politici de Mediu.
Pentru Departementele enumerate si pentru orice alta functie prevazuta in mod expres in prezentul statut, i se solicita Adunarii Nationale sa aprobe regulamentele pentru o functionare corespunzatoare.

ART. 18
CONSTITUIREA SI CONVOCAREA ADUNARII NATIONALE
1. Adunarea Nationala este alcatuita de delegatii entitatile aderente amintite in paragrafele urmatoare, de Presedintii Confederatiilor nationale si/sau regionale, provinciale si interprovinciale si Federatiilor nationale si de reprezentantii entitatilor nationale si interregionale investite cu roluri nationale.
2. Fac parte din Adunarea Nationala cu drept de vot presedintii Regionali si Secretarii Regionali ai tuturor Confederatiilor aregionale din Italia; Mai fac parte cu drept de vot delegatii regionali, numiti la fiecare 4 ani de Adunarea Confederala Regionala in baza principiului un delegat la fiecare 500 de inscrisi;
3. Adunarea este convocata de Presedintele confederal in baza deciziei Consiliului National, pe cale ordinara, la fiecare 4 ani cu atributiile prezentate la paragrafele 1,2 si 5 ale articolului urmator si in alti ani cu atributiile enumerate la paragraful 3 al articolului urmator; este convocata in mod extraordinar, cand Consiliul National va avea nevoie sau cand o va cere un numar de Asociatii teritoriale care reprezinta cel putin o treime din enititatile aderente si in regula cu contributiile.
4. Delegații alesi in cadrul adunarii nationale sunt numiti de Consiile Regionale, exceptie facand cazurile in care nu exista sau de functionare necoforma a Confederatiei regionale, caz in care decide Comisarul ad acta.
5. Convocarea Adunarii, care contine propunerile Consiliului nationale si ordinea de zi, este transmisa tuturor entitatilor aderente si Asociatiilor provinciale, interprovinciale si Confederatiilor regionale, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru celebrarea Adunarii zi in care ordinea de zi prevede alegerea functiilor sociale. In celalalte cazuri convocarea trebuie trimisa cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita pentru celebrarea Adunarii si prin publicarea in "CONFIMPRESA Europa" care, in acest caz, va trebui sa fie invitata de toate entitatile aderente.
6. Prin instiintare Presedintele confederal comunica data pana la care Presedintii Asociatiilor teritoriale vor convoca Adunarile pentru alegerea preliminara a organelor Asociatiilor Teritoriale si ulterior Consiliile pentru dezbaterea temele stabilite pentru Adunare si pentru alegerea delegatilor.
7. In cadrul sedintelor Consiliilor amintite la paragraful precedent va interveni un delegat al Conferatiei.
8. Numarul delegatilor de atribuit entitatilor aderente a fiecarui arondisment Regionale este reglementat de prezentul Statut;
9. Entitatile, intreprinderile mici, mijlocii si mari aderente cu caracter national vor participa la adunarea Confederației Nationale, exercitand din plin dreptul la vot in baza principiului (unui) 1 vot pentru fiecare asociat.
10. Adunarea nationala numeste biroul prezidential, Secretarii, Chestorii si Comisia pentru verificarea puterilor, cand aceasta are pe ordinea de zi alegerea organelor confederale. In alte cazuri adunarea este prezidata de Presedintele confederal.
11. In cadrul adunarii ordinare voturile se exprima din ridicarea mainii sau prin strigare nomiala si prin scrutin secret atunci cand este solicitat de cel putin o cincime din participanti.
12. Listele candidatilor la postul de Consilier national, de ales in cadrul sedintei plenare conform primului paragraf litera b) al articolul 20, vor trebui sa fie semnate cel puțin o zecime din delegatii Adunarii.
13. La sedintele Adunarii participa, fara drept de vot, in cazul in care n-au fost delegati, membri Consiliului national, Consiliului prezidential, al Colegiului de revizori de conturi, Colegiului de Arbitri, Directorul general si fosti Presedinti confederali. De asemenea, vor mai participa, fara drept de vot, in cazul in care nu sunt delegati, Senatori si Deputati ai Republicii in functie, care au ocupat sau ocupa functii de conducere in diferite nivele ale Confederatiei.

ART. 19
ATRIBUTIILE ADUNARII NATIONALE
1. Adunarea nationala stabilieste liniile generale ale intreprinderilor mici, mijlocii si mari, ale entitatilor si concernelor lor privind temele si subiectele propuse de Consiliul national, continute in ordinea de zi de la articolul precedent.
2. Adunarea formuleaza asadar programul activitatilor confederale si alege la fiecare patru ani Presedintele Confederatiei si membri Consiliului national, ai Colegiului de Revizori de Conturi si ai Colegiului de Arbitri.
3. Adunarea in ceilalti ani examineaza in acelasi timp sau in timpi diferiti temele cu o relevanta deosebita pentru politica intreprinderilor mici, mijlocii si mari, raportul privind stadiul organizarii si stadiul punerii in aplicare a programului confederal sau formuleaza propuneri catre institutiile publice.
4. Deciziile privind programele Adunarii sunt exprimare in moțiuni care vizeaza subiectele generale sau particulare.
5. De asemenea, Adunarea poate sa trateze alte subiecte care vizeaza intreprinderile mici, medi si mijloci in cazul in care acest lucru este solicitat de cel puțin o treime din participanții cu drept de vot.
6. Adunarea are competenta de a decide cu privire la modificarile Statutului confederal propuse de Consiliul national. Aceste modificari pot fi propuse si de cel putin o treime din delegatii Adunarii. Delegatii trebuie sa faca o cerere de inscriere la ordinea de zi a Adunarii cu cel putin treizeci de zile inainte de data reunirii acesteia, pentru analiza preventiva din partea Consiliului national.
Deciziile privind modificarile statutare trebuie sa fi obtinut votul favorabil a cel putin doua treimi din delegatii Adunarii si trbeuie sa fie comunicate prin intermediul actelor publice.
7. Adunarea nationala aproba Bilantul Final al anului trecut al Confederatiei pana pe 31 iunie a fiecarui an; de asemenea mai aproba si bilantul Final al anului urmator pana pe 15 decembrie al anului precedent.

ART. 20
COMPONENTA CONSILIULUI NATIONAL
1. Consiliul national este compus din:
a) Presedintele Confederatiei;
b) intre 6(sase) si 65 (saizeci si cinci) de membri alesi din randul delegatilor Adunarii sedinta plenara, prin sistemul majoritatii si vot limitat la doua treimi;
c) Presedintii Federatiilor nationale sau delegatii acestora in cazul in care primi fac deja parte din acesta cu alt titlu;
d) Presedintii Confederatiilor regionale si Asociatiilor provinciilor autonome din Trento si Bolzano sau delegatii acestora in cazul in care primi fac parte din acesta cu alt titlu.
e) Secretarul General;
f) vicepresedinti in numar egal cu departamentele pe care le au in subordine.
g) asociatii fondatori care fac parte din acesta pana vor deveni membri ai Confederatiei;
2. Membri Consiliulul national au un mandat de 4 ani si pot fi realesi.
3. Consiliul National numeste in interiorul acestuia 1 (un) Secretar General pentru Centrul Sud, 1(un) Secretar General pentru Centrul Nord, 1(un) Secretar Administrativ pentru Centrul Sud, 1(un) Secretar Administrativ pentru Centrul Nord, 1(un) Secretar Organizatoric pentru Centrul Sud, (un) 1 Secretar Organizatoric pentru Centrul Nord, 1(un) Responsabil Departamente Centru Sud, 1(un)Responsabil Departamente Centru Nord,1(un)Trezorier National, 1(un) Purtator de cuvant National, 1(un) Secretar General National, 1(un) Secretar Administrativ National, 1(un) Secretar Organizatoric National, 1(un) Responsabil Departament National. Functionarea tuturor acestor functii, in ceea ce priveste puterile si atributiile acestora va fi ulterior stabilite de un regulament corespunzator.
4. Vor participa la sedintele Consiliului national membri Colegiului de Revizori de Conturi si membri Consiliului Prezidential care nu fac parte din acesta si cu alt titlu, si fostii Presedinti confederali.
5. Membri Consiliului care nu participa, din motive neintemeiate, vor fi decazuti automat din functie.In caz de locuri vacante in cadrul Consiliului,oricare ar fi motivul acestora, in randul membrilor alesi de Adunare conform lit.b), paragraful 1 al prezentului articol, se trece la metoda cooptarii chiar din partea Consiliului. Inlocuirile se vor face in curs de 90 de zile.
6. Consiliul va putea, in baza principiului de reciprocitate, sa-i cheme ca participați la propriile lucrari pe reprezentanții organizatiilor nationale care desfasoara activitati de interes chiar si cooperativ.

ART. 21
ATRIBUTIILE CONSILIULUI NATIONAL
1. Consiliul national, in procesul de executie ale directivelor generale emise de Adunare, programeaza activitatea operativa a Confederiatiei, stabilindu-i orientarea politico-organizatorica si verificand periodic punerea in parctica, alege functiile sociale, ofera stimuli si da indicatii unitare structurilor pe care se bazeaza intreaga organizare confederala.
2. In speta, Consiliul national:
a) alege Vicepresedintii al caror numar trebuie sa fie egal cu numarul de departamente si sispreze membri- din care cel putin opt Presedinti ai Confederatiilor regionale- care compun Consiliul prezidential, din care cel putin doua treimi din proprii membri;
b) stabileste conditiile de participre, inclusiv responsabilitatile entitatilor si ale persoanelor, organelor si activitatea Confederatiei;
c) aproba regulamentele de punere in practica ale prezentului Statut;
d) delibereaza in baza convocarii Adunarii, stabileste tematica acesteia, aproba Regulamentul Adunarii si numeste Comisia Adunarii. De asemenea stabileste relatia de reprezentata dintre entitatile aderente si delegati cu scopul participarii si exercitarii dreptului de vot, fixand modalitati si conditii de participare conform celor dispuse de prezentul statut;
e) autorizeaza constituirea Federatiilor nationale si a Asociatiilor teritoriale si aproba statutele acestora si eventualele propuneri succesive de modificare;
f) stabilste mijloacele de financiare ale Confederatiei, masura contributiilor datorate Confederatiei de asociati si criteriile de incasare a contributiilor;
g) aproba proiectul de bilant preventiv si consuntiv al Confederatiei;
h) ia decizii cu privire la constituirea comisiilor consultative fixand criteriile de componenta, atributii si durata acestora;
i) ia decizii cu privire la organizarea de conferințe pe teme organizatorice si cu alte tematici, stabilind subiectele acestora;
l) semnaleza Colegiului probiviri persoanele care compun organele Confederatiei, ale Federatiilor nationale, Asociatiilor teritorile si Federatiilor regionale care prin comportamentul lor cauzeaza daune si prejudicii Confederatiei si decide suspendarea acestora din functie;
m) prezinta Adunarii modificarile aduse statutului confederal formulate sau supuse aprobarii acesteia;
n) numeste Secretarul general, la propunerea Presedintelui;
o) exercita functiile pe care Adunarea i le solicita in mod specific;
p) ia decizii in ceea ce priveste toate celalalte materii pe care prezentul Statut le atribuie competentei sale, cu scopul de a rezolva sau depasi toate eventualele contraste care ar putea surveni in randul diferitelor structuri si organe ale asociației in afara de cele de competenta Coelgiului de Arbitri;
q) alege Presedintele cu majoritatea membrilor in functie in cazul in care este considerata necesara alegerea acestuia in cursul mandatului de partu ani. Presedintele ales de Consiliul national ramane in functie pana la scurgerea celor partu ani in curs.

ART. 22
CONSILIUL PREZIDENTIAL - COMPONENTA
1. Consilul prezidential este compus din:

Presedintele de onoare;
Presedinte;
Vicepresedinti al caror numar este egal cu cel al departamentelor;
Secreatari generali;
Saisprezece membri alesi conform articolului 21 paragraful 2, litera a);
Presedintii Federatiilor nationale.
2. Presedintele poate sa-i invite sa participe la sedintele Consililului Prezidential din cand in cand sau permanent pe sefii organizatiei care desfasoara atributii specifice de o relevanta deosebita.
3. Membrii care nu participa, din motive nejustificate, la doua sedinte consecutive, sunt decazuti din functie. In caz de locuri vacante, oricare ar fi motivul, in randul membrilor Consiliului prezidential, Consiliul national va trece la ocuparea acestora.

ART. 23
CONSILIUL PREZIDENTIAL - ATRIBUTII

1. Consiliul prezindetial se ocupa cu gestionarea si administrarea Confederatiei si pune in aplicare deciziile Consiliului national.
2. In speta:
a) intocmeste si inainteaza spre aprobarea Consiliului nationale bilantul preventiv si consuntiv, evidenta de intrari si iesiri a Federatiilor nationale;
b) intocmeste si inainteaza spre aprobarea Consiliului nationale deciziile privind contributiile de asocieire pe care entitatile aderente trebuie sa le plateasca Confederatiei;
c) ia decizii privind administratia ordinara si extraordinara in baza directivelor stabilite de Consiliul national;
d) adopta si revoca prevederile care intra in competenta sa prezentate la articolele 6,7, si 8 ale acestui Statut, delega functii sau incredinteaza atributii Confederatiilor;
e) se ocupa de structura organizatorica confederala, prin intermediul instituitrii, reglementari si disciplinarii serviciilor si sectoarelor operative;
f) ia decizii in ceea ce priveste toate operatiunle financiare necesare pentru atingerea obiectivelor confederale;
g) numeste Secretarul General si alti sefi operativi confederali, stabilindu-le atributiile si functiile;
h) propune Consiliului national modificarile regulamentelor;
i) ia decizii cu privire la adeziunea Concernelor narionale si interregionale si a tuturor entitatilor cu caracter national si privind alte cazuri prevazute de regulamentul de aderare;
l) ii numeste pe reprezentantii confederali in cadrul diferitelor entitati si comisii cu caracter national si interregionl;
m) exercita functiile care nu sunt rezervate in mod explicit de prezentul Statut Consiliului national, si anume, in caz de urgenta, ia decizii in domenii care reintra in competenta acestuia din urma, solicitand ratificarea aferenta in cadrul primei sedinte utile;
n) ia decizii privind admiterea asociatilor care din considerente teritoriale trebuie sa adere direct la Confederatia Nationala.

ART. 24
PRESEDINTELE
1. Presedintele reprezinta Condeferatia, detine semnatura sociala, prezida Consiliul national, Consiliul prezidential si Adunarea Nationala cand aceasta nu are pe ordinea de zi alegerea organelor confederale.
2. Reintra in atributiile Presedintelui:
a) sa puna in aplicare directivele stabilite de organele colegiale ale Confederatiei;
b) sa se ocupe de relatiile Confederatiei cu administratiile publice, cu organizatiile sindicale si economice nationale, si cu alte organizatii simialre in Italia si in strainatate;
c) sa convoare Adunarea, Consiliul prezidential si Conferintele nationale;
d) sa exercite toate celalalte functii care i-au fost atribuite de Adunare, de Consiliul national si de Consiliul Prezidential si, in cazuri de urgenta, sa adopte prevederile care reintra in competenta acestuia din urma, exceptie facand ratificarea in cadrul primei sedinte a acestuia;
e) sa angajeze, sa transfere si sa concedieze persoanlul.
3. Președintele poate delega unul sau mai multi Vicepresint in una din functile sale. In caz de absent sau impediment a Preseintelui functile sale vor fi preluate de Vicepresedintele pe care acesta l-a investit si, in lipsa acestuia, de Vicepresedintele mai in varsta. Acesta poate sa indeplineasca functia de Presedinte al Confederatiei Regionale a unei sau a mai multor Regiuni Italiane sau functia de Presedinte al Asociatiei Teritoriale Provinciale.